Koncert- og arr.betingelser

Oldrup guitar

Betingelser for at afholde offentlige koncerter og andre arrangementer

Det er muligt for eksterne arrangører at afholde offentlige koncerter, foredrag, debat etc. i Rundetaarn udenfor ordinær åbningstid. Tilladelse til arrangementer sker efter skriftlig ansøgning til Rundetaarn. I ansøgningen beskrives arrangementets art og formål, samt ønsker om afviklingsmåde.

Rundetaarn forbeholder sig ret til at vælge og prioritere blandt ansøgere. Et arrangements indhold og varighed skal på forhånd aftales med Rundetaarn. Indholdet må ikke fraviges uden ny aftale.

Ansøgning om arrangementer i Bibliotekssalen skal normalt ske senest to måneder før arrangementets afholdelse.

Reglerne gælder kun for åbne, offentlige arrangementer. Koncerter, foredrag etc. for indbudt kreds betragtes som erhvervsaktivitet og her gælder andre regler og priser.

Betingelser gældende pr. 20. august 2017:

Koncerten/arrangementet finder normalt sted i Bibliotekssalens apsisområde, hvor der er opstillet stole og hvor der er et højttalersystem.

Den udstilling, der måtte være i Bibliotekssalen, må ikke ændres. Opstillingen skal respekteres.

Definition af et offentligt arrangement betyder, at der maksimalt må være 1/3 inviterede gæster.

Enhver brug af Rundetaarn i markedsføringen skal på forhånd godkendes af Rundetaarn.

Aflysning af et arrangement skal ske mindst fire uger før arrangementsdatoen. Ved aflysning efter fristen på fire uger betales et gebyr på 1250 kr.

Arrangøren er ansvarlig for indbetaling af KODA-afgifter.

Pris:

Arrangøren betaler en afgift til Rundetaarn på 55 kr. pr. gæst (minimum for et antal af 75 personer). Afgiften betales senest 14 dage efter afviklingsdagen.

Det er tilladt af tage ekstra entré – f.eks. 150 kr. – som inkluderer de 55 kr. til Rundetaarn. Afgiften til Rundetaarn er ikke momsbelagt.

Der forefindes projektor, lærred, digitalskærme, samt forskellige mikrofonsystemer til debatarrangementer. Pris aftales herfor.

Salg af billetter:

Billetter skal sælges via Rundetaarns egen webbutik. Denne service er gratis for arrangør og gæsterne. Alle former for betalingskort kan benyttes. På dagen kan restbilletter sælges ved indgangen (Rundetaarns eget billetsted). Eventuelle fribilletter skal aftales mellem arrangør og Rundetaarn.
Hvis arrangementet aflyses, og de solgte billetter skal refunderes, beregnes en afgift på kr. 20,00 pr. billet for administration.
Afregning til arrangør sker senest to uger efter arrangementsdatoen.

Rundetaarn kan ikke drages til ansvar for fejl i billetudstedelsen.

Prøver:

Der kan normalt ikke afholdes prøver på dagen inden koncerten på grund af udstillingen. Prøver f.eks. aftenen før kan aftales mod betaling for særåbning (min. 3 timer á 250 kr.)

PR & markedsføring:

Det forventes, at arrangøren selv står for pr & markedsføring af arrangementet, og at brug af Rundetaarn heri skal godkendes af Rundetaarn.

Rundetaarn inddrager normalt arrangementerne i tårnets almindelige markedsføring på rundetaarn.dk, Facebook og i Nyhedsbreve mm. Rundetaarn sender ikke pressemeddelelse ud og annoncerer heller ikke i medierne i forbindelse med arrangementet. Kort tekst på engelsk og dansk udfærdiges af arrangøren til brug for den almindelige omtale på Rundetaarns medier.

Alle rettigheder til billedmateriale i markedsføringsbrug skal være sikret af arrangøren.

Før arrangementet:

Der kan opstilles stole til maksimalt 150 gæster, hvis den aktuelle udstilling ikke forhindrer det.
Såfremt der er tale om elektrisk forstærket musik, er det arrangørens ansvar at skaffe og bemande evt. lydanlæg. Arrangøren er selv ansvarlig for transport af instrumenter og andet udstyr.
Brandvæsenets krav til brug af lokalet skal overholdes.

Lys på sceneafsnittet udføres af Rundetaarn efter aftale med arrangør. Ekstra lyssætning kan aftales med Rundetaarn og for arrangørs regning.

Under arrangementet:

Dørene lukkes, når arrangementet begynder.
Ønskes dørene åbne under arrangementet, kræver dette ekstra tilsyn, der koster kr. 250,00 pr. påbegyndt time; dog minimum tre timer. Anvisninger fra Rundetaarns personale skal følges under klargøring og afvikling af arrangementet.
Der vil være to personer fra Rundetaarns personale til stede under selve arrangementet.
Personalets opgave er primært at kontrollere adgangen og bemande skranken. Arrangøren har ansvaret for alle andre funktioner i forbindelse med arrangementet.
Afvikling af arrangementet, inklusive opstilling, prøve og afslutning skal ske indenfor fire timer. Ønskes adgang til tårnet i længere tid, koster det 500 kr. pr. påbegyndt time.

Salg i cafe m.m.:

Arrangøren kan selv sælge arrangementsrelevante artikler (CD’er, plakater o.l.) på arrangementsdagen. Rundetaarn kan, mod gebyr, forestå salget, men det skal aftales senest tre dage inden arrangementet.
Arrangøren tillades ikke at servere egen catering og drikkevarer, det skal aftales med Rundetaarns cafe. Normalt vil Rundetaarns cafe have åbent før arrangement og under pauser.

Klaver:

Et nystemt Steinway type B flygel kan efter aftale stilles til rådighed mod gebyr på kr. 1250,00. Hvis klaverstemmeren skal på arbejde lørdage, søndage eller helligdage, må der forventes et tillæg på op til 100 procent.

Al henvendelse om koncerter/offentlige arrangementer sker til:

Ditte Marie Lund
Rundetaarn, Købmagergade 52a, 1150 København K
Tlf.: 33 73 03 73 / 28 71 14 08 –  E-mail: dml(a)rundetaarn.dk