Udstillingsbetingelser

Til ansøgere om udstilling i Rundetaarn

Rundetaarn tilbyder et af byens bedste udstillingsrum og masser af gæster. Hvert år vises normalt otte udstillinger, der næsten alle er udtænkt og produceret af ekstern udstiller og arrangør. Udefrakommende ideer og initiativer er grundlaget for et spændende udstillingsprogram.

Beslutning om hvilke udstillinger, der skal vises, træffes af Rundetaarns Bestyrelse. Rundetaarn vælger udstillinger ud fra ønsket om at have en bred vifte af udstillingstemaer og genrer, gerne ”skæve ideer”, der kombinerer forskellige aktiviteter.

I udstillingssalen afholdes andre former for arrangementer, der er med til at skabe et levende miljø.

Til hjælp for udstiller står en række af tårnets ansatte til rådighed. Her er dygtige håndværkere, gode råd til finansiering, hjælp til markedsføring og meget andet.

Skriftlig ansøgning sendes digitalt (incl. billedmateriale) til:

Rundetaarns direktør
Jesper Vang Hansen
jvh(a)rundetaarn.dk

Tegning af salen her: plan 1-100

Udstillingsbetingelser (Gældende fra 2012)

1. Der pålægges et udstillingsgebyr for opsætning af lys og øvrig håndtering på 25.000 kr. pr udstillingsperiode (gældende pris frem til 2019).

2. Rundetaarns publikum skal have adgang til udstillingerne. Der må ikke opkræves separat entré.

3. Udstillingens koncept og beskrivelse, som ligger til grund for Bestyrelsens godkendelse, skal overholdes og må ikke fraviges uden aftale. Der indgås en udstillingsaftale mellem Rundetaarn og udstiller, som omfatter fakta vedr. tidsperioder, opstillings- og nedtagningsdage, arbejdsfordeling mellem udstiller og Rundetaarn, markedsføring, salgsformidling, butikssalg, lyssætning mv.

4. I åbningstiden vil en person fra Rundetaarns personale opholde sig i udstillingslokalet, men denne pålægges intet ansvar for opsyn med de udstillede genstande.

5. Det påhviler udstilleren at sørge for opsyn, hvis dette skønnes nødvendigt. Rundetaarn kan stille opsyn til rådighed mod beregning af en afgift, som dækker udgiften til løn, feriepenge og gældende ordninger for arbejdsmarkedsbidrag.

6. Aftaler vedrørende salgsformidling af kunst aftales og beskrives i udstillingsaftalen. Salg af udstillingsrelevante butiksvarer, som f.eks. plakater, postkort, kataloger og lignende, aftales med Rundetaarn senest firedage før ferniseringsdagen.

7. Udstillingslokalet er sikret mod indbrud og tyveri uden for åbningstiden ved at være tilsluttet vagtcentral. Rumsikringen er permanent udenfor åbningstiden.

8. Montrealarmer, der fungerer døgnet rundt, kan tilsluttes efter aftale. Andre elektroniske sikringsanordninger kan tilsluttes. Eventuelle udgifter ved etablering og demontering efter udstillingsperioden påhviler udstiller.

9. Udgifter til trykning af katalog og plakat, transport og særligt udstillingsmateriel, samt fernisering afholdes af udstiller.

10. Op- og nedtransport i Rundetaarn udføres af Rundetaarns personale efter anvisning fra udstiller og på udstillers ansvar.

11. Aftale om ophængning, opstilling og nedtagning påhviler Rundetaarn og udstiller i forening, og aftalen nedskrives i udstillingsaftalen. Rundetaarn står for den fysiske ophængning, som koordineres af Rundetaarns udstillingsansvarlige medarbejder.’

12.Lyssætning udføres af tårnets personale efter udstillers anvisning. Ekstraordinær belysning, som kræver særlige lysarmaturer, sker på udstillers regning.

13. Opstilling/disponering skal ske efter anvisning og aftaler med Rundetaarn.

14. Under opstilling, i udstillingens periode, samt under nedtagning, må udstiller og hjælpere følge Rundetaarns almindelige rytme og arbejdsregler.

15. Forsikringer er udstillers eget ansvar. Rundetaarns ansvarsforsikring dækker kun for ansatte i Rundetaarn.

16. Hvis en udstiller modtager støtte fra erhvervsinteresser (sponsorships), må Rundetaarn ikke indgå i reklamesammenhænge uden Rundetaarns tilsagn. Enhver form for erhvervsmæssig støtte skal meddeles Rundetaarn.

17. Rundetaarn kan bistå med at udarbejde og udsende digital pressemateriale. Samarbejde aftales nærmere i forbindelse med møde vedr. udstillingsaftale.

18. Brandmyndigheden betragter rummet som forsamlingslokale til maksimum 150 personer, udstillingen kan kræves lukket af brandinspektøren, hvis reglerne ikke overholdes. Rundetaarn kræver at se en opstillingsplan med materiale beskrivelse senest to uger før åbning. Brandmyndighedernes krav til udstillingen skal følges.

19. Rundetaarn har ret til at arrangere aktiviteter i udstillingssalen udenfor normale åbningstider og forbeholder sig ret til at afholde særarrangementer i udstillingen, når blot udstillingen er tilgængelig for publikum.

20.  Rundetaarn huser årligt omkring 100 aftenarrangementer (koncerter, foredrag etc.). Det er et krav at der permanent opstilles 80 stole, og at scenearealet er til rådighed i udstillingsperioden. Der skal være plads til udvidelse af stoleantallet til 150.

21.  Indbydelser til reception/fernisering fremstilles og udsendes for udstillers regning. 40 eksemplarer stilles til rådighed for Rundetaarn.

JVH, 24/2 2012