Mere om Tycho Brahes ligklæde

Af Erling Poulsen

Tycho Brahe døde i Prag i 1601. I anledning af 300 året for hans død blev det besluttet at åbne hans grav for at se hvad der var i, fordi der havde været tvivl om det var ham der lå det angivne sted. Det viste sig at være den rette der lå i graven og flere genstande samt lidt hår og skæg blev fjernet fra skelettet.
I Rundetaarns samlinger befinder sig blandt andre kuriøse sager et ca. 6 x 6 cm stort stykke stof. Stoffet er sort, mønstervævet og formentlig af silke.

I Inspektør Harald Mortensens fortegnelse “Den astronomisk-historiske Samling i Rundetaarn. Samlingens tilvækst fra Maj 1931 til Marts 1933″ findes følgende indførsel: “
Brudstykke af Tycho Brahes Ligklædning fra Gravåbningen i Prag 1901. (Gave fra Brygger Hoffmeyer Storehedinge.) Juni 1931. Kr 10.”
Stofstykket er monteret i en ramme og ægtheden er dokumenteret ved to underskrifter, giveren, brygger Hoffmeyers, og Rektor Otterstrøms. Bag på rammen er klæbet et maskinskrevet brev fra Hoffmeyer, der nærmere beskriver omstændighederne ved erhvervelsen af stykket:

“Store Hedinge 10 – 6 – 31.
Hr. Borgmester Kaper
Med Post har jeg i dag tilladt mig at sende til Hr. Borgmesteren en Relikvi efter Tyge Brahe. Min afdøde gamle Ven Rektor Otterstrøm og jeg kom til Teinkirken faa Dage efter at Graven var bleven aabnet. Vi saa Kraniet, der var anbragt under Glas. Ved Siden deraf fandtes et mindre og i høj Grad medtaget Stykke af Ligkjortelen. Den gjorde Indtryk af at være fremstillet af Silke med Mønster af Egeløv. Kirketjeneren tilbød os, sikkert i Haab om Drikkepenge et stykke deraf, og det er det, jeg har tilladt mig at sende Hr. Borgmesteren, idet jeg beder Dem venligst have Ulejligheden med at lade det anbringe paa rette Plads. Faa dage efter vi havde været i Prag læste vi i Aviserne at Kirkens Myndigheder havde standset Kirketjeneren i hans besynderlige Trafik, og der var kun faa, der havde faaet udleveret disse Stumper af Kjortelen, men det var aabenbart, at der ikke forelaa noget Falsum.
Jeg beder Hr Borgmesteren ikke tage mig denne Henvendelse ilde op, jeg har paa Fornemmelsen, De ikke er ked deraf, men vil drage Omsorg for, at Tyge Brahes Relikvi kommer i mere passende Eje end hos Deres ærbødige
(underskrevet) H Hoffmeyer”

Nedenunder er tilføjet med håndskrift:
“Hr Kurator Mortensen, Bestyrer af Samlingen på Rundetårn. Hermed følger den omtalte “Relikvi”, som De vist bør modtage og derfor på Musæets, egne og Borgmesterens Vegne bør skrive en Tak til Hr. Hoffmeyer for. Med venlig Hilsen Deres EK”